Vår verksamhet

 

FSAB är ett fullserviceföretag inom Fastighets- och Saneringstjänst.

Vi anser oss vara en god och pålitlig affärspartner som sköter sina åtaganden som lever upp till kundernas förväntningar och tar ansvar för sin verksamhet och sin omgivning. Vi strävar efter att tillhandahålla motiverad och kunnig personal som alltid ska uppvisa ett professionellt uppförande mot alla våra kunder. Koden gäller på alla platser där vi är verksamma och för alla som arbetar inom FSAB.

 

Förväntningar – Säkerhet – Ansvar – Bemötande

 

 

Det är viktigt att vi agerar efter våra värdeord, har en öppen dialog och följer koden.

Våra kunder ska känna sig trygga när de anlitar FSAB. Det innebär att vi alltid ska uppträda med god affärsetik, kompetens och yrkesskicklighet. Vi ska ha en god planering, göra rätt från början, eliminera risker och hålla utlovade tider. Vi ska uppfylla lagar och krav, välja bästa möjliga teknik, prioritera förnyelsebara resurser och undvika miljöstörande ämnen. Genom en ärlig och förtroendefull dialog med våra kunder och leverantörer ska vi skapa och bibehålla långvariga och goda relationer.

FSAB strävar efter att erbjuda goda arbetsvillkor och arbetsförhållanden som skapar bra förutsättningar för samtliga medarbetare. Vi uppfyller lagstadgade krav och branschstandarder i alla delar av vår verksamhet. Vi ökar förtroendet för vår verksamhet genom att visa att vi är en trovärdig och tillförlitlig partner.

FSAB hanterar personuppgifter på ett ansvarsfullt sätt och vi skyddar dessa för våra anställda och de intressenter som vi samarbetar med. Vi följer all tillämplig lagstiftning avseende personuppgifter när vi samlar in och delar med oss av dessa.

 

Affärsetik och affärsprinciper

 

 • Vi följer lagar och förordningar
 • Vi accepterar inte korruption
 • Vi följer konkurrensrättsliga lagar
 • Vi arbetar för att motverka ekonomisk brottslighet

 

Mänskliga rättigheter och affärsförhållanden

 

 • Vi prioriterar säker arbetsmiljö och hälsa
 • Vi verkar för likabehandling och mångfald
 • Vi accepterar inte kränkande särbehandling eller diskriminering
 • Vi accepterar inte barnarbete
 • Vi accepterar inte tvångs- eller skuldarbete
 • Vi värnar om skäliga anställningsvillkor

 

Förhållningsregler för ett gott uppförande.

 

 

 1. Jag tar ansvar för att känna till och följa de lagar, förordningar, interna regler och riktlinjer som är tillämpliga för mitt specifika arbete och min position.
 2. Jag föregår med gott exempel. Jag behandlar alla med respekt och hänsyn och har ett professionellt förhållningssätt i mötet med andra.
 3. Jag orsakar eller bidrar inte till diskriminering eller trakasserier på grund av en persons kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. Detsamma gäller för mobbning eller annan kränkande särbehandling oavsett grund.
 4. Jag meddelar min närmaste arbetsledare, annan chef eller HR-ansvarig om jag uppfattar att det förekommer diskriminering, trakasserier eller kränkande särbehandling bland mina kollegor. Jag kan också kontakta skyddsombud och ombud för lika villkor i samma ärende.
 5. Jag meddelar min närmaste chef om jag, på grund av en nära relation till en annan medarbetare, riskerar att hamna i en jävsituation eller annan situation som kan påverka förtroendet för FSAB som arbetsgivare.
 6. Jag är medveten om att förmåga och vilja att bidra till ett gott arbetsklimat på arbetsplatsen och att bemöta medarbetare på ett positivt och respektfullt sätt är kriterier som krävs av mig som arbetstagare.
 7. Jag är medveten om att beteenden och handlingar som bryter mot lagar, förordningar, interna regler eller riktlinjer kan medföra disciplinära åtgärder eller i yttersta fall skiljande från anställningen.