Avtalsvillkor för Klottersanering

 

1 Beskrivning av tjänsten

 

1.1 Tjänsten Klottersanering omfattar sanering av klotter

Ytterligare information om denna tjänst finns på www.fsab.eu.

 

2 Inledande bestämmelser

 

2.1 Bestämmelser i dessa avtalsvillkor ska, om parterna inte avtalar något annat, utgöra avtalsinnehåll mellan FSAB och Kunden när denne uppdrar åt FSAB att utföra tjänsten Klottersanering.

2.2 FSAB reserverar sig för eventuella fel i tjänsteinformationen.

 

3 Beställning / Avbeställning

 

3.1 För att handla hos FSAB måste kunden vara minst 18 år gammal och får inte ha förvaltare.

3.2 Genomförd beställning innebär att kunden godkänner FSAB avtalsvillkor och samtycker till att nödvändiga kontaktuppgifter registreras i FSAB:s kundregister.

3.3 Avbeställning av tjänsten kan endast ske under kontorstid fram till kl 12.00 dagen innan.

3.4 Avbeställning kan endast ske per telefon till FSAB på ordinarie öppettider, helgfri vardag kl 07.00 – kl 16.00, telefonnummer: 0771 – 410 900.

3.5 Beställningar via internet kan göras dygnet runt.

3.6 Sedvanlig kreditprövning sker. Om en sådan kreditprövning utfaller negativt förbehåller sig FSAB rätten att vägra utföra uppdraget, även i de fall då beställning redan accepterats.

 

4 Kundens skyldigheter 

 

4.1 Kunden ska tillse att väg fram till arbetsställe eller anvisad uppställningsplats är farbar och fri från

hinder så att FSAB obehindrat kan utföra avtalad tjänst samt att det också är tillåtet att parkera på anvisad plats.

4.3 FSAB har rätt att avbryta utförandet av tjänsten om bolaget bedömer att utförande inte kan ske utan risk för skada på person eller egendom.

4.4 Om FSAB vid ankomst till platsen inte tillåts utföra tjänsten eller om platsens beskaffenhet väsentligt försvårar tjänstens utförande debiteras kunden för tjänsten i dess helhet.

 

5 FSAB:s skyldigheter

 

5.1 FSAB utför tjänsten helgfria vardagar mellan 07:00-16:00 om inget annat är överenskommet eller om begränsningar av trafiken omöjliggör arbete under sådan tid.

5.3 FSAB ansvarar för att arbetet kan utföras med av FSAB:s personal rekommenderad resurs under förutsättning att kunden lämnat korrekt information om förutsättningarna för uppdraget.

5.4 FSAB ska vid avvikelse som hindrat utförande av beställning kontakta kunden och berätta om avvikelsen.

 

6 Fakturering & Betalning

 

6.1 Betalningsvillkor är 10 dagar mot faktura. Vid försenad betalning utgår påminnelseavgift med det belopp som är tillåtet enligt lag samt dröjsmålsränta enligt lag.

 

7 Reklamationer och tvister

 

7.1 Reklamationer ska utan dröjsmål anmälas till FSAB.

 

8 Behandling av personuppgifter

 

8.1 FSAB lagrar Kunds namn- och adressuppgifter och andra kontaktuppgifter. Uppgifterna används av FSAB för följande ändamål:

8.2 Information och marknadsföringsmaterial med stöd av uppgifterna i registret kan överföras till kunden via e-post och sms endast av FSAB med samarbetspartners.

8.3 Kundens personuppgifter behandlas för planering, genomförande och uppföljning av FSAB:s kontakter med kunden.

8.4 Personuppgifter sparas under den tid de äger aktualitet och under den tid kunden har en pågående relation med FSAB och för en tid därefter då kunden kan utnyttja fördelarna med att vara kund hos FSAB.

8.5 Kunden har rätt att kostnadsfritt en gång per år skriftligen begära information om den behandling av sina personuppgifter som förekommer.

8.6 Kunden kan när som helst vända sig till FSAB och begära att eventuellt felaktiga uppgifter om sig ska rättas eller raderas.

8.7 Kunden kan när som helst skriftligen anmäla till FSAB att kunden motsätter sig behandling av sina personuppgifter för marknadsföringsändamål. Uppgifterna kommer då att spärras för sådan användning. Kunden kan också när som helst skriftligen anmäla till FSAB att kunden motsätter sig att sina personuppgifter lämnas ut till annan för marknadsföringsändamål. Om kunden vill avsluta kundrelationen helt är FSAB tacksam om kunden meddelar detta så att FSAB kan radera kundsuppgifter.

 

9 Ändring av villkor

 

10.1 Vid beställningstillfället angivna villkor gäller till dess parternas samtliga förpliktelser är uppfyllda.

10.2 Förändringar i villkor kan ske