Arbetsmiljöpolicy

 

FSAB eftersträvar att kontinuerligt utveckla medarbetarna och skapa ett bra arbetsklimat i syfte att säkerställa och förbättra de anställdas psykiska och fysiska hälsa.

Att skapa förutsättningar för den goda arbetsmiljön ligger i första hand hos företaget, samtidigt bidrar de anställda med sin personliga inställning och sitt engagemang för att en trevlig stämning och gemenskap finns på arbetsplatsen. Den enskilde har ett personligt ansvar att följa av företaget upprättande instruktioner, rutiner och policys.

Företaget accepterar ingen diskriminering eller mobbing på arbetsplatsen p.g.a. kön, ursprung, religion, sexuell läggning eller annan skillnad mellan de anställda.

Alla ska sträva efter gott kamratskap gentemot varandra. Att prata illa om sina arbetskamrater eller företaget får inte förekomma. Om oegentligheter trots detta uppstår ska problemet omedelbart meddelas personalansvarig och avvikelse skrivas.

FSAB motverkar ohälsa och arbetsrelaterade sjukdomar genom förebyggande arbete såsom hälsokontroller, positiv uppmuntran till fysisk aktivitet i form av friskvårdsbidrag, samt ett aktivt rehabiliteringsarbete.

Utifrån gällande författningar bedrivs ett aktivt och systematiskt arbete för att uppnå rätt arbetsmiljö.

Genom att bygga långsiktiga relationer med kunder, leverantörer och myndigheter och genomföra aktiva och öppna diskussioner inom organisationen möjliggör vi en ständig förbättring av vårt arbetsmiljöarbete